chwilowki

W związku z upływem okresu obowiązywania VIII Taryfy dla ciepła, Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechanowie wystąpił na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. ze zm. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 października 2013r. z wnioskiem o zatwierdzenie IX taryfy dla ciepła. Nowa IX Taryfa dla ciepła obowiązywać będzie od dnia 1 lutego 2014r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

Taryfa dla ciepła opublikowana jest w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego – rok 2014, poz. 10. (http://edziennik.mazowieckie.pl/).

Jednocześnie informujemy, że w części 4 Taryfy dla ciepła, tabela 4.1 Grupa A ustalona jest ponadto „Stawka opłaty z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej”.

Wpływy z powyższego tytułu będą odrębnie księgowane i rozliczone zgodnie z postanowieniami art. 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku – o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późniejszymi zmianami), tj. odprowadzone na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do dnia 31 marca każdego roku.

PEC w Ciechanowie uzyskało tytuł i Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2013 przyznany przez Kapitułę Krajowej Izby Gospodarczej. PEC w Ciechanowie spółka z o.o. uczestniczyło po raz czwarty w Programie Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Wręczenie certyfikatu nastąpiło podczas uroczystej gali XVI edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play w Sali Kongresowej PKN w Warszawie, w dniu 6 grudnia 2013r.

Ogłoszenia o zamówieniu na „Modernizacja kotła wodnego WR25 nr1 i instalacji odpylania spalin w centralnej ciepłowni”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., informuje że dzień
14 sierpnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające
w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2015r. (art. 130 § 1 i 2 KP).
Dyżur w tym dniu pełni Pogotowie Ciepłownicze przy ul. Witosa 3, tel. 23 672-27-32