chwilowki

Dnia 8 października 2015r. w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie w Sali Pod Kopułą, odbyło się uroczyste spotkanie Laureatów Polskiego Rejestru CP i OP, podczas którego wręczono certyfikaty potwierdzające wpis do Rejestru oraz innych wyróżnień dotyczących Programu CP.

Certyfikat dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. odbierały – Prezes Zarządu Małgorzata Niestępska i Pełnomocnik CP Barbara Dołowa

Spotkanie otworzyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Pani Grażyna Henclewska, będąca Gospodarzem spotkania, która przedstawiła działania Ministerstwa - spójne z działalnością Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” - dotyczące promowania zasad zrównoważonego rozwoju i zwiększania świadomości ekologicznej, również przyczyniające się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Pani Wiceminister zaznaczyła, że współpraca między Stowarzyszeniem „Polski Ruch Czystszej Produkcji” a Ministerstwem Gospodarki jest szansą na dobre rozwiązania
z zakresu ochrony środowiska.

Wystąpił Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Pan Minister Jerzy Kuliński który podziękował i pogratulował wszystkim organizacjom uczestniczącym w procesie dobrowolnej weryfikacji, i dobrowolnie poddają się weryfikacji w celu znalezienia się w zaszczytnym gronie Laureatów prestiżowego Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji - Pan Krzysztof Galeja - podziękował Gospodarzom, Gościom i Laureatom za przybycie. Wyraził duże uznanie dla organizacji, które znalazły się w gronie Laureatów Rejestru.

Do końca października potrwa jesienna, ogólnopolska kampania promocyjna "Ciepła Systemowego", którego dostawcą w Ciechanowie jest  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Na terenie całej Polski można usłyszeć spot reklamowy informujący, że użytkownicy Ciepła Systemowego przez cały rok, mogą korzystać z ciepła dostarczanego z miejskich systemów ciepłowniczych. Natomiast użytkownicy indywidualnych źródeł ogrzewania muszą przed uruchomieniem urządzeń wykonać niezbędne przeglądy.

 

Dowiedz się wiecej......

30 sierpnia 2015r. w Ciechanowie odbył się XII etap ogólnopolskiego maratonu rowerowego Mazovia MTB Marathon, zorganizowanego przez ZAMANA GROUP.

Honorowy patronat nad zawodami w naszym mieście objął Prezydent Krzysztof Kosiński, który również wystartował w maratonie.

W zawodach wzięło udział również dziesięciu pracowników naszej Spółki. Kibicowali im członkowie rodzin oraz Pani Prezes Zarządu Małgorzata Niestępska.

Zobaczmy na zdjęciach…

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. informuje, że w dniu
28 lipca godz. 8oo do godz. 14oo

wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków przy ul. Orylskiej 9, 20, 22 i Mickiewicza 8.

Przerwa w dostawie ciepła wynika z konieczności wykonania nowego przyłącza do sieci ciepłowniczej.

Za utrudnienia powstałe z w/w powodu przepraszamy.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w CIECHANOWIE Sp. z o.o.  06-400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18

informuje, że sprzeda używany ciągnik gąsienicowy DT-75M, rok produkcji1989

Cena wywoławcza 6.000,00 zł.

Ciągnik można oglądać w siedzibie przedsiębiorstwa w dniach: 27 – 30.07.2015r. w godz. 1200 -1400. Osoby upoważnione do kontaktu i udostępnienia maszyny w celu oględzin:Kazimierz Bobkowski,
Krzysztof Pawłowski – tel. /23/ 673 24 95.

Oferty na piśmie zawierające cenę brutto (zawierające 23% podatku VAT) należy złożyć  w zamkniętych kopertach w sekretariacie przedsiębiorstwa w terminie do dnia 30.07.2015r. do godz. 1300. Na kopertach należy umieścić napis „Oferta na kupno ciągnika DT-75M”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2015r. o godz. 1315 bez udziału oferentów. Wyniki z rozpatrzenia ofert zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń przedsiębiorstwa.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienie konkursu ofert.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego ciągnika.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRE-4210-6(7)2015/247/X/ARY z dnia 16 lipca 2015 r. zatwierdził nową X Taryfę dla ciepła i ustalił okres jej obowiązywania na 1 rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania.
Pełny tekst Taryfy dla ciepła jest opublikowany w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego http://edziennik.mazowieckie.pl
Z a w i a d a m i a m y, że nowa Taryfa dla ciepła obowiązywać będzie od 1 sierpnia 2015 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.