chwilowki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. informuje, że w dniu
28 lipca godz. 8oo do godz. 14oo

wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków przy ul. Orylskiej 9, 20, 22 i Mickiewicza 8.

Przerwa w dostawie ciepła wynika z konieczności wykonania nowego przyłącza do sieci ciepłowniczej.

Za utrudnienia powstałe z w/w powodu przepraszamy.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w CIECHANOWIE Sp. z o.o.  06-400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18

informuje, że sprzeda używany ciągnik gąsienicowy DT-75M, rok produkcji1989

Cena wywoławcza 6.000,00 zł.

Ciągnik można oglądać w siedzibie przedsiębiorstwa w dniach: 27 – 30.07.2015r. w godz. 1200 -1400. Osoby upoważnione do kontaktu i udostępnienia maszyny w celu oględzin:Kazimierz Bobkowski,
Krzysztof Pawłowski – tel. /23/ 673 24 95.

Oferty na piśmie zawierające cenę brutto (zawierające 23% podatku VAT) należy złożyć  w zamkniętych kopertach w sekretariacie przedsiębiorstwa w terminie do dnia 30.07.2015r. do godz. 1300. Na kopertach należy umieścić napis „Oferta na kupno ciągnika DT-75M”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2015r. o godz. 1315 bez udziału oferentów. Wyniki z rozpatrzenia ofert zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń przedsiębiorstwa.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienie konkursu ofert.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego ciągnika.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRE-4210-6(7)2015/247/X/ARY z dnia 16 lipca 2015 r. zatwierdził nową X Taryfę dla ciepła i ustalił okres jej obowiązywania na 1 rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania.
Pełny tekst Taryfy dla ciepła jest opublikowany w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego http://edziennik.mazowieckie.pl
Z a w i a d a m i a m y, że nowa Taryfa dla ciepła obowiązywać będzie od 1 sierpnia 2015 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

25 czerwca 2015r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. W tegorocznym spotkaniu wzięli udział: Pani Minister Grażyna Henclewska – Podsekretarz  Stanu w   Ministerstwie Gospodarki, Pan Minister  Jerzy Kuliński – Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele   Ministerstwa  Gospodarki,  Ministerstwa  Środowiska ,   Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz  Zarządu i Rady Programowej Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

Kapituła  zadecydowała o  nadaniu wpisu  do Rejestru 22  organizacjom, wśród których  na drugim miejscu znalazło się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o. Dla Spółki jest to już ósme takie wyróżnienie.

Uroczyste spotkanie Laureatów Rejestru, połączone z wręczeniem certyfikatów jest wstępnie planowane na przełom września i października br. w Ministerstwie Gospodarki.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowej X Taryfy dla ciepła zgodnie z procedurami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji wniosku oraz mając świadomość, że termin obecnie obowiązującej IX Taryfy dla ciepła upływa z dniem 30.06.2015 r., informujemy, że do czasu wejścia w życie nowej taryfy obowiązują dotychczasowe ceny i stawki opłat.

Informujemy, że w związku z kontynuacją przebudowy sieci ciepłowniczej kanałowej przy ul. Mleczarskiej, w dniu: 5 maja od godz. 800 do godz. 2000 wystąpi przerwa w dostawie ciepła do celów c.o. i ciepłej wody użytkowej w budynkach Osiedla „Przemysłowe”

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. powołana w tym celu komisja dokonała odbioru końcowego kotła wodnego WR 25 i instalacji odpylania spalin. Modernizację wykonano w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Redukcja emisji poprzez przebudowę instalacji spalania paliw i odpylania spalin w PEC Ciechanów Etap I”. Komisja dokonując odbioru końcowego potwierdziła w stosownym protokole wykonanie modernizacji kotła WR 25 i instalacji odpylającej w sposób zgodny z zakresem rzeczowym ustalonym w umowie z dnia 30 stycznia 2014r. Rezultaty modernizacji zostały potwierdzone w sprawozdaniu z energetycznych pomiarów gwarancyjnych oraz w sprawozdaniu z pomiarów emitowanych gazów i pyłu do atmosfery.

Kocioł wodny WR25M wraz z instalacją odpylającą przekazano do eksploatacji.

Modernizację wykonano w okresie od 24 marca 2014r. do 7 kwietnia 2015 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto 5 795 000,00 zł.

norwaygrants 300x165Na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. otrzymało dotację z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w kwocie 1 963 950,00 zł, co stanowi 29,98 % dopuszczalnej intensywności w ramach pomocy publicznej.