Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Aktualna Taryfa

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.64.2022.247.XVIzm.ARyz dnia 12 stycznia 2023 r. zatwierdził zmianę taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Zmiana taryfy wynika z obowiązku dostosowania do zmiany przepisów prawa w zakresie wprowadzenia nowych zapisów do rozporządzenia MKIŚ z dnia 23 listopada 2022 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Zawiadamiamy, że nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 1 lutego 2023 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

                Taryfy dla ciepła

Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki

Limity cen ciepła ( cena ciepła”zamrożona” )

Do kwietnia 2023 r. obowiązują przepisy o limitach cen ciepła dla odbiorcy w gospodarstwie domowym oraz innych uprawnionych podmiotów. Cena bez względu na cenę w zatwierdzoną przez URE w taryfie nie może przekroczyć poziomu 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach oraz 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym.

Jeżeli  maksymalne limity cen ciepła zostaną utrzymane do końca 2023r. cena ciepła dla gospodarstw domowych po przekroczeniu ww limitów pozostanie  stała lub może ulec tylko obniżeniu.

Informacja o VAT

Od stycznia 2023 r. przywrócona została stawka VAT na ciepło z 2021 wynosząca 23 %. W roku 2022 w styczniu obowiązywała stawka VAT na ciepło na poziomie 8 % , a od lutego do grudnia 2022 r. zmniejszono ją do 5 %.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz podmioty nie będące płatnikiem VAT płacą za ciepło CENĘ BRUTTO = cena netto z taryfy dla ciepła + obowiązująca stawka VAT.

Informacja kosztach ciepła

Średnia zmiana opłat w stosunku do taryfy obowiązującej do końca listopada 2022 wyrażona  jako zmiana całkowitej ceny jednostkowej  za ciepło, przesył i dystrybucję ( 128,12 zł/GJ) wynosi + 16 % , a  dla poszczególnych grup taryfowych zmianę ceny wyrażoną w % przedstawia poniższa tabela:

Grupa taryfowa

Średni wzrost ceny jednostkowej za ciepło oraz przesyła i dystrybucję w (%)

A-1

18,00%

A-2

16,00%

A-3

15,00%

 

Stawka za średniej opłaty jednostkowej za ciepło jest na poziomie 98,41 zł/GJ i jest niższa od 0 5,41 zł/GJ ceny maksymalnej (dla pozostałych źródeł :103,82 zł/GJ) uprawniającej PEC Ciechanów do skorzystania z rekompensaty

Zmiana ceny ciepła oraz usług przesyłu i dystrybucji wynika ze wzrostu cen paliw , uprawnień do emisji CO2 oraz wzrostu cen usług, materiałów w związku z inflacją.

Informujemy,  że w wielu budynkach została przez Zarządców istotnie , bo o  ok. 20 % obniżona  mocy zamówiona co może mieć wpłw na komfort cieplny przy dużym spadku temperatur i powinno się odzwierciedlać w stosownym zmniejszeniu efektu podwyżki opłat wynikającego ze zmiany taryfy na ciepło . Informacja szczegółowa dostępna jest w biurze obsługi Spółki – kontakt poniżej.

Szacowany średni ważony roczny koszt ogrzewania 1m2  lokalu mieszkalnego w odniesieniu do wszystkich budynków mieszkalnych podłączonych do sieci ciepłowniczej od 1 grudnia 22  do 1 lutego 23 obowiązuje: 54,45zł netto/m2. 

W przypadku konieczności uzyskania szczegółowych informacji na temat zużycia i kosztów ogrzewania poszczególnych obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 023 672 44 00.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis podstawy zmiany taryfy na ciepło

Ważne

Zjawisko ubóstwa energetycznego- dodatek energetyczny

Co wpływa na wzrost cen ciepła

Wzrosty cen/notowań EUA  jest to główny powód wzrost cen ciepła

wykres ceny CO2.jpg

Wzrosty cen gazu oraz  energii elektrycznej również mają znaczny wpływ na koszty wytwarzania energii cieplnej

 

Ceny węgla

 

Ceny energii elektrycznej

Ceny gazu ziemnego- notowania

 

Ustalenie ilości i należności za dostarczone ciepło

Ilość dostarczanego ciepła do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wyników wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy).

Należność za dostarczone ciepło wyrażona jest iloczynem ilości zużytego ciepła oraz cen i stawek opłat określonych w „Taryfie dla ciepła”. Do cen i stawek opłat doliczany jest podatek VAT.

Grupy taryfowe

Taryfa dla ciepła wyróżnia pięć grup taryfowych, do których kwalifikowane są obiekty odbiorców ciepła.

grupy 900