Aktualna Taryfa

 

 

     1.  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.1.11.2019.247.XIII.ARY z dnia 27 maja 2019 r. zatwierdził XIII Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o. na okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

         „Taryfa dla ciepła” obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.

         Pełny tekst taryfy dla ciepła jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6798

    2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.22.6.2019.247.XIIIzm.Ary z dnia 30 września 2019 r. zatwierdził XIIIzm Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

        Zmieniona „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 listopada 2019 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

        Pełny tekst taryfy dla ciepła jest opublikowany w Biuletynie   Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2019 r. Nr 227

 

Poniżej zamieszczamy wykresy przedstawiające czynniki, które mają wpływ na zmianę Taryfy

 Notowania PSCMI 2T Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego 2 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych.pngCeny uprawień do emisji CO2 v1

Ustalenie ilości i należności za dostarczone ciepło

Ilość dostarczanego ciepła do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wyników wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy).

Należność za dostarczone ciepło wyrażona jest iloczynem ilości zużytego ciepła oraz cen i stawek opłat określonych w „Taryfie dla ciepła”. Do cen i stawek opłat doliczany jest podatek VAT.

 

Grupy taryfowe

Taryfa dla ciepła wyróżnia pięć grup taryfowych, do których kwalifikowane są obiekty odbiorców ciepła.

grupy 900