Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., zwane dalej PEC Ciechanów jest podmiotem branży przemysłu energetycznego, który w ramach posiadanych koncesji, wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła, a od 20.12.2010 r. także w zakresie obrotu ciepłem.

Kluczowym obiektem PEC Ciechanów, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, co jest rozumiane jako zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii cieplnej dla miasta Ciechanów jest Centralna Ciepłownia, zwana również instalacją do spalania paliw.

.

EMISJE DO POWIETRZA

Eksploatacja instalacji energetycznego spalania paliw - Centralna Ciepłownia wykorzystująca, jako nośnik energii pierwotnej miał węgla kamiennego powoduje wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu, których roczna emisja kształtuje się zdecydowanie poniżej wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującej decyzji.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. jako dostawca ciepła systemowego przyczynia się do ograniczenia tzw. niskiej emisji, a tym samym do ograniczenia stężenia pyłu PM10 i PM2,5 na terenie miasta Ciechanowa.

Zgodnie z uchwałą nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w Ciechanowie, w strefie przekroczonego stężenia pyłu PM10 o powierzchni 518,2 ha żyje około 34 000 mieszkańców. 

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej w 2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. stosownie do treści art. 116, ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015, poz. 478 z póź zm.) informuje, że do sieci ciepłowniczej w 2019 roku zostało dostarczone 0% ciepła  wytworzonego z  odnawianych źródeł energii.

DECYZJE

Funkcjonowanie PEC Ciechanów na lokalnym rynku ciepła wiąże się z respektowaniem postanowień uzyskanych decyzji administracyjnych, wydanych na podstawie aktualnych przepisów prawa unijnego i krajowego, a należą do nich w szczególności:

  • Decyzja Starosty Ciechanowskiego - pozwolenie zintegrowane,
  • Decyzja Starosty Ciechanowskiego - pozwolenie wodnoprawne
  • Decyzja Starosty Ciechanowskiego - zezwolenie upoważniające PEC Sp. z o.o. do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.