1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o. polegająca na modernizacji kotła wodnego WR-25 Nr 3 na kocioł WR12-M wBez tytułu.png technologii ścian szczelnych wraz z instalacją odpylania spalin.

DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA: 2018-10-15

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 2019-12-31

2 .PRZEWIDYWANY, CAŁKOWITY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA:

4 513 843,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote)

- w tym koszty kwalifikowane:  4 513 843,00 zł,

- w tym koszty niekwalifikowane: 0,00 zł,

  Kwota Pożyczki 85% Kosztów kwalifikowanych -  Do 3 836 766,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych),

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o. o. w Ciechanowie poprzez modernizację istniejącego w budynku Centralnej Ciepłowni kotła wodnego WR-25 nr 3 na kocioł WR12-M w technologii ścian szczelnych, opalany miałem węgla kamiennego wraz z instalacją odpylania spalin na 50mg/m3.
Obecnie w PEC Ciechanów eksploatowane są trzy kotły wodne WR-25 - jeden kocioł WR-25, dwa zmodernizowane kotły typu WR-25M oraz trzy kotły parowe typu OR-10. Kocioł WR-25 Nr 3 jest obecnie najmniej sprawny, w związku z tym używany sporadycznie. Głównym problemem eksploatacyjnym jest to, iż w okresie małego zapotrzebowania na ciepło kocioł WR-25 jest mocowo za duży w stosunku do zapotrzebowania na moc cieplną odbiorców. Kocioł w takich warunkach pracuje nieefektywnie, z niską sprawnością, co nie jest zasadne ekonomicznie. Zasadna jest wobec powyższego modernizacja kotła, w celu zwiększenia jego sprawności, z jednoczesnym zmniejszeniem mocy cieplnej, tak aby kocioł był dopasowany mocowo do zapotrzebowania na moc cieplną odbiorców. Kocioł WR-25M zostanie zmodernizowany na kocioł WR-12M w echnologii ścian szczelnych. Ponieważ będzie posiadał mniejszą moc niż obecny, będzie lepiej wpisywał się w
pracę systemu ciepłowniczego w okresach mniejszego zapotrzebowania na moc cieplną, dlatego też będzie pełnił rolę jednostki podstawowej. Po osiągnięciu swojej maksymalnej mocy, pozostałe kotły WR-25M będą przejmowały obciążenie szczytowe w zależności od zapotrzebowania na moc. W efekcie realizacji przedsięwzięcia wzrośnie efektywność energetyczna produkcji energii cieplnej z istniejącego kotła WR-25 Nr 3, nastąpi zmniejszenie zużycia paliwa, co będzie zgodne z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej" -ust. 3 pkt. 2a. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie sprawności wytwarzania energii cieplnej oraz poprzez montaż
instalacji odpylania spalin przyczyni się do zapewnienia niższego poziomu zanieczyszczeń pyłowych emitowanych do powietrza, polepszenia efektywności energetycznej istniejącej ciepłowni. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. Zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko.

4.  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zakres projektu obejmuje:
- modernizację istniejącego kotła wodnego WR-25 Nr 3 na kocioł WR12-M o mocy 12MW, opalanego miałem węgla kamiennego. Kocioł w technologii ścian szczelnych z instalacją paleniskową kotła: ruszt taśmowy, instalacja powietrza podmuchowego pierwotnego i wtórnego, instalacja recyrkulacji spalin. Instalacja odżużlania i odprowadzania pyłów,
- dostawę i montaż instalacji odpylania spalin do 50mg/m3,
- dostawa i montaż instalacji technologiczno-hydraulicznej kotła opalanego miałem: system pomp oraz wymienników, armatura, kolektory, rurociągi i izolacje. Połączenie z istniejącą pompownią,
- układ automatyki i zasilania urządzeń kotła opalanego miałem: rozdzielnice zasilająco-sterownicze, czujniki, sondy, okablowanie, próby, rozruch i uruchomienie systemu – wydatki kwalifikowalne,
- wykonanie dokumentacji technicznej – projektów technicznych, wykonawczych i powykonawczych, instrukcje obsługi,
- promocja projektu.
Wyżej wymienione wydatki planowane do poniesienia w związku z wykonaniem poszczególnych elementów zakresu projektu wpisują się w kategorie kosztów kwalifikowalnych, określonych w „Wytycznych w zakresie kosztów kwalifikowalnych” zatwierdzonych przez NFOŚiGW.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu - rzeczowego i ekologicznego.

5. OPIS CELÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej produkcji energii cieplnej z istniejącego kotła WR-25 Nr 3. Przedsięwzięcie jest zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej" -ust. 3 pkt. 2a.
Cele szczegółowe realizacji przedsięwzięcia:
- zwiększenie sprawności wytwarzania energii cieplnej,
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
- redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji pyłów, poprzez montaż instalacji odpylania,
- zwiększenie przychodów Spółki dzięki redukcji opłat za korzystanie ze środowiska oraz przychodów z tytułu redukcji koniecznej do pozyskania ilości uprawnień do emisji CO2.
Powyższe cele, osiągnięte w wyniku planowanych działań inwestycyjnych wpisują się w cel programu priorytetowego, którym jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza w regionie, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.
Wyznaczone dla przedsięwzięcia cele wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb PEC w Ciechanowie, a ich realizacja będzie prowadzić do osiągnięcia następujących wskaźników produktu i rezultatu:
1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 12 847 GJ/rok.
2. Redukcja rocznej emisji gazów cieplarnianych o 1 108,7 Mg/rok (9,1%).
3. Zmniejszenie rocznej emisji pyłów do atmosfery o 11,4 MG/rok.
Powyższe wartości dotyczą produkcji energii przez zmodernizowany kocioł Nr 3.

6. EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

- oznaczenie Efektu ekologicznego:

Zmniejszenie zużycia energii końcowej:                                o 11 678,81 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej):                o 11 678,81 GJ/rok

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych:                           o  1 108,67 Mg/rok

- termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2020 r.