W dniu 23.12.2019 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji”  w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Projekt swym zakresem obejmuję realizację 3 zadań, tj.  budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) opartego o kocioł parowy o mocy około 12MW i turbinę parową o mocy około 0,8 MWe oraz budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji na paliwo gazowe o mocy elektrycznej 1MW i  budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji na paliwo gazowe o mocy elektrycznej 1,86 MW.

Całościowy koszt inwestycji to blisko 40 mln zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w dwóch etapach: na koniec 2022 i 2023 roku

Realizacja powyższych zadań pozwoli na osiągnięcie efektywnego systemu ciepłowniczego, a ponadto wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska i podniesienie efektywności energetycznej.