Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. Spółka na realizuje projekt  inwestycyjny z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Szacowany  całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 12 317 318,40 zł.

Umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 20.07.2020r. Całościowy koszt inwestycji to 10 012 080,00 zł, w tym dotacja 8 510 268,00 zł, a  zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2023 r.

Finansowanie uzupełni pożyczka w kwocie do 1 501 812,00 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy osiemset dwanaście i 00/100 złotych ) celem uzupełnienia wkładu własnego beneficjenta w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych.

W wyniku realizacji inwestycji Spółka osiągnie wymierny efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 23 734,99 GJ/rok oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 1892,95 MgCO2/rok.

W ramach zaplanowanych na lata 2021-2023 zadań inwestycyjnych zostanie przebudowane                 i zbudowane  ok. 4830 m istniejących wyeksploatowanych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz zostanie wybudowany nowy odcinek sieciowy długości ok. 500m. Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej w nowoczesnej technologii rur preizolowanych pozwoli na wyłączenie z eksploatacji  napowietrznego odcinka sieciowego długości ok. 1130m. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również modernizację i budowę  33 nowoczesnych kompaktowych węzłów cieplnych. Dzięki realizacji projektu w sposób znaczący ulegnie poprawie sprawność przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na terenie miasta, a także redukcja emisji gazów cieplarnianych. Kierunkowym celem realizacji projektu jest wdrażanie krajowej polityki energetycznej w zakresie oszczędności w wykorzystaniu energii cieplnej na szczeblu gminy. Podstawowym celem przebudowy systemu ciepłowniczego jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz pozostałych zanieczyszczeń do atmosfery.

Dzięki podjętym przez Spółkę staraniom  odbiorcy w budynkach objętych przedsięwzięciem zyskają możliwość efektywnego gospodarowania ciepłem poprzez zastosowanie  indywidualnego sterowania wg. temperatury zewnętrznej ( sterowanie pogodowe) dedykowanego dla każdego z poszczególnych budynków. Dodatkowa korzyścią jest zmiana taryfy rozliczeniowej z Grupy Taryfowej A1 na Grupę Taryfową A2 co w efekcie finalnym przeniesie się na obniżenie rachunków za energie cieplną.