{tab Fundusz norweski|tab-center}

  • I. FUNDUSZ NORWESKI – DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Program PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Poprzez Fundusz NorweskiNorwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016r.

  • INFORMACJA O PROJEKCIE

BENEFICJENT

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o.

06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18

TYTUŁ PROJEKTU

Redukcja emisji spalin poprzez przebudowę instalacji spalania paliw i odpylania spalin w PEC Ciechanów.

OPERATOR PROGRAMU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A

DARCZYŃCA DOFINANSOWANIA

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

WARTOŚĆ PROJEKTU

8 086 339 zł

DOTACJA Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

1 963 950 zł (29,98 %).

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Termin rozpoczęcia – 13 tydzień 2014r.

Termin zakończenia – 9 tydzień 2015r.

PODMIOT REALIZUJĄCY

MODERN & KOTŁY Spółka z o.o.

28-330 Wodzisław ul. Zakładowa 3

  • OPIS PROJEKTU

CEL PROJEKTU

Projekt zasadza się na modernizacji jednego kotła wodnego typ WR 25 wraz z instalacją odpylania spalin, zainstalowanego w ciepłowni centralnej (komunalnej).

Celem projektu jest dostosowanie instalacji spalania paliw w ciepłowni centralnej do obowiązujących po roku 2017 standardów emisyjnych wynikających z przepisów krajowych i Unii Europejskiej.

ZAKRES MODERNIZACJI KOTŁA WODNEGO

Kocioł wodny WR 25-M jest unowocześnioną wersją kotła wodnego WR 25, w którym w trakcie modernizacji wprowadzono zmiany konstrukcyjne pozwalające na podniesienie sprawności i niezawodności ruchowej kotła. Zmniejszy się także emisja zanieczyszczeń do atmosfery, w tym czterokrotnie stężenie pyłu na skutek przebudowy instalacji odpylającej. Wydajność, ciśnienie ruchowe, temperatura pracy pozostaje bez zmian i jest dostosowana do instalacji technologicznej ciepłowni.

Konstrukcja kotła po modernizacji zbudowana jest podobnie jak przed modernizacją, w układzie dwuciągowym. Pierwszy ciąg stanowi wyekranowana ścianami szczelnymi komora paleniskowa. Drugi ciąg, to pęczek konwekcyjny wykonany z rur fi 38×3,6. W miejsce podgrzewacza powietrza jest zabudowany podgrzewacz wody III-go ciągu włączony w układ przepływu wody w kotle.

Armatura i rurociągi w obrębie kotła są włączone w istniejący układ rurociągów technologicznych ciepłowni.

Zastosowane zmiany po modernizacji pozwalą na bezpieczną pracę kotła z jednoczesnym podwyższeniem sprawności i niezawodności kotła oraz czterokrotnie zmniejszy się stężenie emisji pyłów do atmosfery.

REZULTAT MODERNIZACJI KOTŁA WODNEGO

Dzięki projektowi czterokrotnie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń pyłowych i odpowiednio gazowych do atmosfery w tym, dwutlenku węgla. Osiągnie się także wyższą sprawność wykorzystania energii pierwotnej zawartej w węglu na jednostkę wytworzonego ciepła.

Na projekcie zyskają również mieszkańcy miasta Ciechanów i jego okolic, albowiem zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery, co poprawi stan powietrza atmosferycznego.

  • KOORDYNATOR PROJEKTU

     telefon + 48 23 673 78 25

{tab Norway grants|tab-center}

  • NORWEGIAN FUND – GRANTING THE PROJECT

The Norwegian Financial Mechanism 2009-2014

PL04 program „Saving energy and promoting the renewable sources of energy.

Through the Norwegian Fund,  Norway contributes to reducing social and economic inequality and the strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Europe. Norway cooperates closely with the EU on the basis of the Agreement on the European Economic Area. In the period 2009-2014 a Norwegian grant is €1.7 billion. The money is available to non-governmental organizations, research and academic institutions, and public and private sector in 12 newly acceded EU Member States as well as Greece, Portugal and Spain. Thanks to them, there is an extensive cooperation with companies from Norway and the projects can be implemented until the year 2016.

  • INFORMATION ABOUT THE PROJECT

BENEFICIARY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o. (Heating Company in Ciechanów Ltd.)

06-400 Ciechanów
ul. Tysiąclecia 18
POLAND

PROJECT TITLE

Reducing emissions by rebuilding the fuel combustion incinerator and particulate matter removing systems at Ciechanów Heating Company.

PROGRAMU OPERATOR

The National Fund for Environmental Protection and Water Management

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa
POLAND

GRANT DONOR

The Norwegian Financial Mechanism 2009-2014

PROJECT VALUE

PLN 8 086 339

SUBVENTION GRANTED BY THE NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM 2009-2014

PLN 1 963 950 (29,98 %).

TIME PERIOD OF THE PROJECT COMPLETION

The starting date: the 13th week of  2014

The date of completion: the 9th week of  2015 .

AN IMPLEMENTER OF THE PROJECT

MODERN & KOTŁY LTD.

28-330 Wodzisław
ul. Zakładowa 3
POLAND

  • PROJECT DESCRIPTION

PURPOSE OF THE PROJECT

The project is based on upgrading a water boiler WR 25 together with the installation of particulate matter removing systems which is installed in the central heating plant (municipal).

The aim of the project is to bring the installation of fuel combustion in central heating station to the post 2017 emission standards which will be required under national and EU laws.

THE SCOPE OF WATER BOILER MODERNIZATION

The WR 25-M water boiler is a modernized version of a W 25 water boiler. During the process of modernization, some construction changes were introduced. They allowed to increase the efficiency and operational reliability of the boiler. Yet another result of the work will be the decrease of pollution emission into the atmosphere. The concentration of dust will be four times lower as a result of reconstruction of the dust collecting system. The efficiency, operating pressure and temperature remains unchanged and is adapted to the technological installation of the heating plant.

The design of the boiler after modernization is similar to the one before the modernization, it is still a dual draught system. The first string of draught the combustion chamber which walls are lined up with screens making it tight. The second string is a convection bunch made of tubes 38×3,6 in diameter. The former air heater is replaced with a water heater of the third string which is implemented into the system of the water flow in the boiler.

The fittings and piping within the boiler are integrated into the existing system of technological pipelines of the heating plant.

The applied changes after the modernization allow for the safe operation of the boiler together with increasing the boiler efficiency and reliability. At the same time the reduction of dust emission will be four times lower.

THE RESULT OF MODERNIZATION OF WATER BOILER

Thanks to the project realization, the emission of dust and gas pollutants including carbon dioxide will be four times lower.  At the same time the higher efficiency of primary energy use from coal will be achieved counting per unit of the heat produced .

The residents of Ciechanów and the region will also benefit from the project as the emissions of pollutants into the atmosphere will be lower which will improve the condition of the air.

  • PROJECT COORDINATOR

  Tel.      + 48 23 673 78 25

{/tabs}