Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją w 2021r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022.”
Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonych w dwóch lokalizacjach (2)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup- dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanów w 2022r. "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Transport miału węglowego do PEC Ciechanów Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2022r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego z załączoną dokumentacją-Kruk"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych 5 zadań w 2021r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup i dostawa Kalorymetru izoperbolicznegoz kompletnym wyposażeniem"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Mazowiecka-Tysiąclecia
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy w 2021r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Mazowiecka-Tysiąclecia
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (BIOMASA)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych- IV zadania w 2021r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 Zadań"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku ul. Armii Krajowej 20 w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa w 2021r. oleju napędowego do magazynu paliw w siedzibie Spółki"
Otwarcie ofert
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą”, w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych realizowanych przez PEC Ciechanów w latach 2021-2022"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-" Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą", w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalac
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (BIOMASA)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- „Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną preizolowaną i budowa sieci cieplnej preizolowanej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 84, 95/5, 40/1 położonych w obrębie 50 Szczurzyn - miasta C
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- "Usługa ochrony mienia świadczona dla PEC Ciechanów w 2021r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Obsługa oraz konserwacja bocznicy kolejowej Pec Ciechanów w 2021r"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-" Modernizacja instalacji odpylania spalin dla 2 kotłów parowych OR10 040 KP1 LP2 zabudowanych w CC PEC Ciechanów SP. zo. o."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- "Dezagregacja grupowego węzła cieplnego- 2 Zadania"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (biomasa)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Zakup paliwa gazowego (3 punkty) w 2021 r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Opracowanie dokumentacji - Zadania A i B
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją 2020r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Inwestor Zastępczy Inżynier Kontraktu
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją-17 Stycznia 49 w 2020r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa pomp obiegowych co. i c.w.u."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa kondensacyjnego kotła gazowego 70 kW w 2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Zakup energii elektrycznej na rok 2021"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa 8 kompletów elementów automatycznego układu stabilizująco-uzupełniającego węzła cieplnego."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Remont bocznicy kolejowej Pec Ciechanów"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawy miału węglowego w sezonie grzewczym 2020/2021 w ilości 20.400 Mg."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i komory ciepłowniczej związanycli z przebudową sieci ciepłowniczej w ul. Robotniczej w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa paliwa (biomasa) w okresie od 2022r. do 2023 rok"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (filtry workowe)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (elektrofiltr)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Nadzór nad pracami związanymi z organizacją placu budowy realizowanymi w ramach inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowane ( do aukcji URE oraz NFOŚiGW) i projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej o mocy nominalnej około 1 MW"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją-Kruk”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i komory ciepłowniczej związanych z przebudową osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Sikorskiego w Ciechanowie.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (Biomasa)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i węzłów cieplnych związanych z dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 20 w Ciechanowie.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Sukcesywna obsługa sprzętowa realizowanych w roku 2020 przez Dział Inwestycji zadań związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta oraz dostawa piasku przesianego 0-2mm.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Sukcesywne odtworzenie nawierzchni bitumicznych po robotach sieciowych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie usług brukarskich po robotach sieciowych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta w roku 2020.”
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie Negocjacji na „Zakup w 2020 roku oleju napędowego do magazynu paliw w siedzibie Spółki i trzech samochodów dostawczych”. Nr sprawy 02.1/2020.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Zakup w 2020 roku oleju napędowego do magazynu paliw w siedzibie Spółki i trzech samochodów dostawczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Wykonanie usługi serwisowej, przeglądów i czynności pogwarancyjnych w tym remontów pośrednich kompletnej elektrociepłowni w okresie po 2 roku eksploatacji na okres kolejnych 3 lat tj: do przebiegu do 40000mth”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i węzłów cieplnych związanych z dezagregacją grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 17 w Ciechanowie."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją"-NOVDOM
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Usługa ochrony mienia świadczona dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. zo.o."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -Wznowienie postępowania "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86MWe"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i węzłów cieplnych związanych z dezagregacją grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Ciechanowie"
Zapytanie ofertowe: „Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. z.o.o w Ciechanowie polegająca na ograniczeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez modernizację instalację odpylania
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Transport miału węglowego do PEC Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2020r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Zakup - dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanów w 2020 r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86MWe"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Remont wykładziny bazaltowej w odpylaczach cyklonowych kotłów parowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - II Dostawa węzłów -5szt. w 2019r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją"-4szt.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych-VI zadań"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych"-II Zadania
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Centralnej Ciepłowni w PEC Ciechanów"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizilowanych wg. załączonych schematów montażowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Sukcesywne wykonanie remontowych robót budowlanych w PEC Ciechanów w roku 2019"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Sukcesywne wykonanie przecisków rurami stalowymi lub rurami PE dla potrzeb wykonania sieci i przyłączy ciepłowniczych w PEC Ciechanów w roku 2019"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie usług brukarskich po robotach sieciowych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Ciechanowa"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Sukcesywne odtworzenie nawierzchni bitumicznych po robotach sieciowych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Ciechanów."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Sukcesywna obsługa sprzętowa realizowanych w roku 2019 przez Dział Inwestycji zadań związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Ciechanowa oraz dostawa piasku przesianego 0-2mm"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi i usługami w ramach inwestycji"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych realizowanych przez PEC Ciechanów w latach 2019 i 2020"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego" -Powstańców Wielkopolskich
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa przestrzeni dyskowej, systemu operacyjnego oraz zasilania awaryjnego na potrzeby modernizacji serwera plików"
Zapytanie ofertowe-" Dostawa oleju napędowego do pojazdów silnikowych i tankowanie benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego w Stacji Wykonawcy"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego" -Harcerska
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Ubezpieczenie OC,AC i NNW pojazdów i sprzętu w okresie 01.01.2019r.-31.12.2019r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup-dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanow w 2019r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Przewóz miału węglowego do PEC w Ciechanowie w 2019 r. "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Usługa ochrony mienia i konwojowania przewozu wartości pieniężnych dla PEC w Ciechanowie "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup energii elektrycznej dla Pec Ciechanów w 2019 roku""
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego" -Armii Krajowej
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Obsługa bankowa"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa serwera baz danych wraz z oprogramowaniem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa jednofunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego