Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Wykonywanie usługi ochrony mienia, przewozu wartości pieniężnych oraz patrolu interwencyjnego w PEC Ciechanów Sp. z o.o."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Dostawa i uruchomienie napędów elektrycznych na istniejącej armaturze w komorze ciepłowniczej S3 "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Dostawa i uruchomienie przepływomierzy ultradzwiękowych wybranych komór ciepłowniczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Koordynacja i nadzór inwestorski w branży budowlanej nad realizacją przedsiewzięcia inwestycyjnego..."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Modernizacjia instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w Centralnej Ciepłowni w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Montaż 4 kompaktowych węzłów cieplnych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Prace budowlane w pomieszczeniach 4 węzłów"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym przy ul. Tysiąclecia 18 w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy stacjonarnymi urządzeniami tj. modemami GPRS Zamawiającego, a posiadanym przez Zamawiającego serwerem z systemem informatycznym OCS"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie i dostawa kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych w 2017r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie izolacji termicznej 20szt. punktów stałych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Centralnej Ciepłowni w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji wyładowarki wagonów WW-205""
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup energii elektrycznej dla PEC Ciechanów w 2017 roku"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup energii elektrycznej w II półroczu 2017r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup przepustnic o potrójnym mimośrodzie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup- dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanów w 2017 roku"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych i monitoring komór ciepłowniczych K13/2i S3"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym:" Dostawa kompaktowego węzła cieplnego III etap-ul Orylska 9, Ciechanów"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym:" Wodomierze do pomiaru uzupełnianego nośnika ciepła w instalacjach odbiorczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektrowym - Prace remontowe oraz roboty dekarskie na budynkach na bazie PEC przy ul. Tysiąclecia 18
Opracowanie wielowariantowej koncepcji techniczno ekonomicznej modernizacji źródła ciepła dla miasta Ciechanowa o źródło rozproszone na sieci o mocy całkowitej do 6 MWt w dwóch wybranych lokalizacjach.
Opracowanie wielowariantowej koncepcji techniczno-ekonomicznej modernizacji źródła ciepła dla miasta Ciechanowa, polegającej na budowie odnawialnego źródła energii, zwanego dalej OZE - ekologicznej kotłowni opalanej biomasą o mocy do 5 MWt.
Otwarcie ofert
PEC w Ciechanowie informuje o aktualizacji załącznika nr 9 do SIWZ "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
PEC zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych.
Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonych w dwóch lokalizacjach (2)
Ubezpieczenie OC, NNW i AC pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn na rok 2017
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie Negocjacji na „Zakup w 2020 roku oleju napędowego do magazynu paliw w siedzibie Spółki i trzech samochodów dostawczych”. Nr sprawy 02.1/2020.
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ” pod nazwą: Przebudowa i modernizacja kanałowych niskoparametrowych sieci cieplnych na wysokoparametrowe preizolowane wraz z przyłączami oraz indywidualnymi węzłami cieplnymi
Wykonywanie usług ochrony mienia i przewozu wartości pieniężnych dla PEC w Ciechanowie
Wykonywanie usługi ochrony mienia i przewozu wartości pieniężnych dla PEC Ciechanów Sp.z o.o.
Zakup samochodów dostawczych w 2016r
Zapytanie o cenę - Wykonanie dokumentacji projektowej komór S3 i K13-2
Zapytanie o cenę - roboty budowlane
Zapytanie o cenę "Kogeneracja w PEC w Ciechanowie"
Zapytanie o cenę: Dostawa, montaż i uruchumienie agregatu sprężarkowego
Zapytanie ofertowe - dostawa 4 kpl. materiałów preizolowanych
Zapytanie ofertowe-" Dostawa oleju napędowego do pojazdów silnikowych i tankowanie benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego w Stacji Wykonawcy"
Zapytanie ofertowe: „Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. z.o.o w Ciechanowie polegająca na ograniczeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez modernizację instalację odpylania
Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych i monitoring komór ciepłowniczych K10,K13.
Zmiana II SIWZ dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Zmiana SIWZ pkt.17.3 dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"